8273103 Range Burner Knob

Made by ERP. Range burner knob. 1/8" stem length, 12 o'clock flat, 0.256.